Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2018-06-19 - De arbeidsmarkt positie van 50-plussers in de regio Rijnmond

Het onderzoek kent een viertal onderwerpen:

Banen van 50-plussers in de regio Rijnmond
Duurzame inzetbaarheid van 50-plussers in de Regio Rijnmond
Analyse van 50-plussers in de WW, bijstand en WIA
Transities 50-plussers vanuit WW en bijstand naar werk

2018-06-18 - Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

Nagegaan is hoe klanten de toegankelijkheid, de kwaliteit en de effectiviteit van de dienstverlening van Rotterdamse wijkteams ervaren.

Er is gekozen om naar representatieve onderzoeksresultaten te streven op het niveau van de vier rayons waarover de 42 wijkteams zijn verdeeld.

Gebleken is dat klanten van de wijkteams veelal op meerdere probleemgebieden ondersteuning van het wijkteam krijgen. Zo komt de combinatie van financiële en huisvestingsproblematiek bij 44 procent van de klanten voor. GGZ-problematiek gecombineerd met financiële problemen zien we bij 36 procent van de klanten. Bij een kleine 20 procent is sprake van enkelvoudige problematiek.

De maximale trajectduur van een half jaar wordt bij driekwart van de klanten overschreden. Dit hangt waarschijnlijk samen met het veelvuldig voorkomen van multiproblematiek.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

Qua toegankelijkheid van de wijkteams is gebleken dat een kwart van de klanten het (zeer) moeilijk vond om bij een wijkteam terecht te komen.

Ruim 80 procent van de klanten is tevreden over de hulp of ondersteuning door het wijkteam.

Ruim de helft van de klanten vindt dat men zelfstandiger is geworden door de hulp of ondersteuning van het wijkteam.

Bijna twee derde van de klanten vindt dat de hulp of ondersteuning van het wijkteam een positief effect heeft gehad op de mate van zelfredzaamheid.

De respondenten is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de mate van tevredenheid over de dienstverlening door de wijkteams. Dit rapportcijfer komt uit op 7,8. Dat is een hoge waardering. Dit neemt echter niet weg dat ruim 10 procent van de respondenten een onvoldoende uitdeelt. 

Cliëntervaringsonderzoek Wijkteams, basishulp, doelgroep volwassenen

2018-06-11 - Werk en werken in de Rijnmond. Editie 2018

Analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Regio Rijnmond 2009-2016

2018-06-11 - Vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam 2017

Resultaten uit het Vrijetijdsonderzoek 2017
Rapportage over de beantwoording van de vragen uit het Vrijetijdsonderzoek van najaar 2017 over vrijwilligerswerk en informele hulp in Rotterdam.

 

2018-05-15 - Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017, derde meting

Rotterdam Zuid kent een stapeling van achterstanden op het gebied van scholing, werk en wonen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft als doel deze achterstanden in de komende decennia weg te werken zodat Rotterdam Zuid in 2030 op het niveau komt van de vier grote Nederlandse steden. Deze monitor brengt het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs in kaart voor de focuswijk, Zuid, de rest van Rotterdam, de vier grote steden tezamen en Nederland.

2018-05-15 - Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid

In deze cohortanalyse worden (school)loopbanen gevolgd van op Zuid wonende leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, leerlingen leerjaar 3 voortgezet onderwijs en mbo-gediplomeerden uit het schooljaar 2010/2011. Elk cohort is vijf jaar gevolgd en vergeleken met leerlingen die wonen in de rest van Rotterdam.

Ouder nieuws