Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

2019-04-23 - Jeugdstelsel in de groei

Ontwikkelt het Rotterdamse jeugdstelsel zich in de gewenste richting? Ja, ten dele, luidt het antwoord op basis van uitvoerig onderzoek. Er worden bijvoorbeeld meer jeugdigen uit kwetsbare gezinnen bereikt. Daartegenover staat dat in de eerste jaren na de transitie van de jeugdhulp het beroep op de crisishulp flink toenam. En er ligt een uitdaging om de samenwerking in de keten te verbeteren. Over deze en vele andere aspecten van het nieuwe jeugdstelsel in Rotterdam kunt u meer lezen in het rapport Jeugdstelsel in de groei

2019-04-17 - Bevolkingsmonitor april 2019

Op 1 april telde Rotterdam 646.343 inwoners, dat is een toename met bijna tweeduizend inwoners sinds 1 januari. De groei is wat sterker dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er bijna 1.700 Rotterdammers bij kwamen. De groei heeft vooral te maken met een positief buitenlands migratiesaldo (meer vestigers dan vertrekkers).

 

Bevolkingsmonitor april 2019

2019-04-15 - Onderzoek oorzaken dak- en thuisloosheid Rotterdam

In 2018 heeft bureau Intraval/Breuer in opdracht van de gemeente een grootschalig onderzoek gedaan naar dakloosheid in Rotterdam. De onderzoeksvraag luidde: “Wat zijn de redenen c.q. oorzaken van dak- en thuisloosheid onder jongeren (18-23 jaar), volwassenen (23+) en gezinnen (23+ met kinderen) die zich na 1 januari 2017 hebben gemeld bij de stedelijke loketten?’Er is voor dit onderzoek onder meer gesproken met 223 (voormalig) daklozen. Het onderzoek bevestigd dat dakloosheid niet één hoofdoorzaak kent, maar er sprake is van een combinatie van factoren.Op basis van het onderzoek zijn verschillende typen daklozen benoemd.

2019-04-15 - Langer Gezond? Hoeveel jaar leven we in goede gezondheid?

Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond

De levensverwachting neemt in de gemeenten in de regio Rijnmond nog steeds toe. Dit is vergelijkbaar met het landelijke beeld. Voor Rotterdam geldt dat de levensverwachting steeds meer opschuift naar het landelijk gemiddelde. Ongeveer driekwart van ons leven brengen we door in een goede ervaren gezondheid. In het rapport ‘Langer gezond’ is berekend hoeveel jaar we in goede ervaren gezondheid leven.

2019-03-12 - Feitenkaart Aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid 2016

In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio. Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.

Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2016 € 35.739, en momenteel (in 2019) € 38.035.

Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2016 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2018 en per 1 juli 2019.

2019-03-04 - Notitie Vragen RTHA Omnibusenquête 2018

In Vragenlijst C van de Omnibusenquête 2018 zijn onder meer ook vragen over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport opgenomen. In deze notitie worden de resultaten beschreven.

Ouder nieuws